l

Privacyverklaring

Diëtistenpraktijk Pauline Maas-Bulk, gevestigd aan Oranjelaan 7D te Waddinxveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.dietist-voedingsdeskundige.nl

Oranjelaan 7D

2741 EP, Waddinxveen

06-27888497

P. Maas-Bulk is de Functionaris Gegevensbescherming van Diëtistenpraktijk Pauline Maas-Bulk. Zij is te bereiken via paulinemaas@dietist-voedingsdeskundige.nl

Toestemming

Door je in te schrijven bij de praktijk, ga je akkoord met de manier waarop de praktijk je gegevens verwerkt zoals is beschreven in dit document.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Diëtistenpraktijk Pauline Maas-Bulk verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken in ons softwaresysteem (cliëntendossier):

·        Voor- en achternaam

·        Geslacht

·        Geboortedatum

·        Geboorteplaats

·        Adresgegevens

·        Telefoonnummer

·        E-mailadres

·        Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch


Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken in ons mailsysteem om nieuwsbrieven via mail te versturen:

·        Voor- en achternaam

·        Eventueel Telefoonnummer

·        E-mailadres

Waarom is dat nodig?

Diëtistenpraktijk Pauline M aas-Bulk heeft jouw persoonsgegevens nodig voor

·        Het uitvoeren van haar werkzaamheden om je een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan jou te verstrekken.

·        Het financieel afhandelen van de behandeling.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van jou. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw behandeling.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Diëtistenpraktijk Pauline Maas-Bulk verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

·        ras (via opgeslagen identiteitskaart indien van toepassing)

·        gezondheid

·        gegevens van personen jonger dan 16 jaar

·        burgerservicenummer (BSN)

·        Biometrische gegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via paulinemaas@dietist-voedingsdeskundige.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Diëtistenpraktijk Pauline Maas-Bulk bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens: 15 jaar. De bewaartermijn is in principe 15 jaar vanaf de laatste behandeling, tenzij langer bewaren noodzakelijk is (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst). Indien je wenst dat je gegevens verwijderd worden, kan je ons dat laten weten.

Delen met anderen

Diëtistenpraktijk Pauline Maas-Bulk verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Diëtistenpraktijk Pauline Maas-Bulk blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Diëtistenpraktijk Pauline Maas-Bulk zal jouw gegevens indien noodzakelijk en met jouw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname of voor aanvraag dieetvoeding bij de apotheek). Onze praktijk werkt samen met andere zorgverleners zoals huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten en psychologen welke deel uit maken van het behandelteam. Dit geldt met name maar niet alleen voor chronische ziekten zoals diabetes (suikerziekte) astma en COPD, hart- en vaatziekten en bij complexe ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg. In dat kader worden medische gegevens met hen gedeeld ter bevordering van uw behandeling

De plichten van de praktijk

·        Alle medewerkers binnen onze praktijk hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.

·        Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.


Geautomatiseerde besluitvorming

Diëtistenpraktijk Pauline Maas-Bulk neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Diëtistenpraktijk Pauline Maas-Bulk) tussen zit. Diëtistenpraktijk Pauline Maas-Bulk gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen, waarmee een verwerkersovereenkomst is gesloten:

·        EVRY, beveiligd softwaresysteem waar cliëntgegevens bewaard worden

·        Zorgdomein, beveiligd softwaresysteem waar cliëntgegevens bewaard worden

·        VIP.live, beveiligd softwaresysteem waar cliëntgegevens bewaard worden

·        Sorgente, digitaal aanvraagsysteem medische voeding waar cliëntgegevens bewaard worden

·        Strato, website hosting

·        Autoresponders (Mailchimp) voor versturen informatie over de praktijk, over dieetadvies, tips over gezondheid


Gebruik van persoonsgegevens (nieuwsbrieven)

Onze praktijk kan je persoonsgegevens (naam en mailadres) gebruiken om je via een digitale nieuwsbrief te informeren over belangrijke wijzigingen op deze website, nieuwe producten of diensten of aanbiedingen die interessant kunnen zijn. Als je deze informatie niet meer wilt ontvangen, of je wilt niet dat wij je gegevens voor direct marketing doeleinden gebruikt, kan je je kosteloos afmelden door uit te schrijven via de link onderaan de digitale nieuwsbrief je kan contact op te nemen met onze praktijk via paulinemaas@dietist-voedingsdeskundige.nl.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken functionele cookies (Google Analytics) en marketing cookies (Facebook Pixels) om de zorgverlening en website te verbeteren en bijvoorbeeld om je gebruikersnaam te onthouden voor je volgend bezoek aan deze website. Wanneer je naar de website gaat, wordt dit m.b.v. een cookie onthouden. Cookies zijn kleine bestanden die door de browser op de harde schijf van je computer worden bewaard. Je kan cookies uitzetten in je webbrowser. Als je cookies uitzet, heeft dat tot gevolg dat je gebruikersnaam niet onthouden wordt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Diëtistenpraktijk Pauline Maas-Bulk en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar paulinemaas@dietist-voedingsdeskundige.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Diëtistenpraktijk Pauline Maas-Bulk wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Diëtistenpraktijk Pauline Maas-Bulk neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via paulinemaas@dietist-voedingsdeskundige.nl

Meer informatie

Voor meer informatie over privacy kan je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

  

E-mailen
Bellen
Map
Info